Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Turun kaupunki / Turun Seudun Kehittämiskeskus
Y-tunnus: 0204819-8
Postiosoite: PL 355, 20101 TURKU

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Johanna Ojaranta
Postiosoite: Linnankatu 50, 3. krs • 20100 Turku
Puhelin: 040 488 2000
Sähköposti: potkuri@turku.fi

3. Rekisterin nimi

Keikkatori.fi-palvelun sähköinen asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keikkatori.fi on verkkopohjainen henkilöpalvelujen välitysportaali. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

  • palvelun toteuttaminen
  • asiakastapahtumien varmentaminen
  • analysointi ja tilastointi
  • mielipide- ja markkinatutkimukset

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus

6. Tietolähteet

Käyttäjiä koskevat tiedot saadaan käyttäjiltä itseltään internetin kautta.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä ei luovuta eteenpäin. Käyttäjät voivat itse luovuttaa tietojaan eteenpäin.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteri ei sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

9. Tarkastus-, ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.